Projektbeskrivning

Vi vill med projektet SID ‐ Sinnlighet, Interaktion och Delaktighet vidareutveckla Snoezelenkonceptet, i syfte att skapa nya förutsättningar för barn med utvecklingsstörning att kunna utnyttja dagens interaktiva möjligheter. I de upplevelserum SID syftar Christian Louboutin till att utveckla finns det nya möjligheter för sinnlighet, Louboutin interaktion och delaktighet, både som sinnesstimulering och avkoppling och också som tillfällen till aktivitet i gemenskap och social samvaro med människor och ting.

SID-projektet startade 1:a juli 2010 Louboutin uk och bedrivs som ett samarbete mellan Furuboda KompetensCenter, Certec vid Lunds universitet och FUB i Lund med omnejd, med ekonomiskt stöd från Arvsfonden. Projektet sker i nära samverkan med Louboutin sale tre Snoezelenverksamheter i Malmö, Lund och Gentofte (se länkar nedan). Cirka 25 barn i grundskoleålder deltar i projektet. Stor vikt läggs vid att utforma design- och utvecklingsprocesserna Louboutin outlet så att barnen kan vara med och påverka resultaten av dem.

MÅL

Målen för SID-projektet är att:

  • Att vidareutveckla och komplettera dagens Snoezelenmetodik.
  • Att designa och utveckla interaktiva Snoezelentillämpningar i samverkan med tre Snoezelenverksamheter.
  • Att sprida kunskap om interaktiv Snoezelen vid seminarier, föreläsningar, mässor och på internet.
  • Att skapa förutsättningar för produktifiering av interaktiv Snoezelen.

MÅLGRUPP

Primärt barn med utvecklingsstörning i åldern 6‐16 år, deras närstående samt de som arbetar professionellt inom Snoezelenverksamheter. Snoezelen i sig har betydligt bredare målgrupper och sannolikheten för över‐ och vidarespridningseffekter till dessa är stor.

FOKUS

Projektet är utformat för att skapa nya möjligheter för de berörda barnen, deras närstående och de professionella att själva kunna vara med och påverka design och utveckling av innehållet i projektet. För att uppnå detta måste gängse designmetoder utmanas. Genom att bygga primitiva prototyper som materialiserar och visualiserar frågor och argument kan nya former för delaktighet formas. SID-projektets designprocess har tre huvudfokus:

Att märka sin egen kropp som en del av interaktionen

Rörelse och förändring är en förutsättning för sinnliga upplevelser. Detta involverargrovmotorik, taktilt tryck, vibration, balans, värme etc. och bygger på primär sinnesintegration, en av Snoezelens grundpelare.

Mer än en knapp

Den interaktion som finns i hjälpmedel idag bygger nästan uteslutande på till/från‐funktioner. I interaktiva Snoezelen‐sammanhang kommer interaktion som bygger på kontinuerlig återkoppling att tillämpas. Detta för att hela tiden så tydligt som möjligt ge återkoppling på förändringar somnär något rör sig, blir varmare, blir ljusare, trycker hårdare, låter högre etc. Återkopplingen bygger på starkare sinnlighet och sker alltså inte som antingen av eller till, utan kontinuerligt och gradvis. Detta ger en mycket tydligare materiell, taktil och mer kroppslig respons.

Samvaro och väsen

Nya interaktiva möjligheter öppnar upp för nya möjligheter för interaktion och samvaro genom, omkring, med och i tingen. Det interaktiva Snoezelen bygger på aktiva människor och interaktiva ting som har ett ”väsen”, känner igen och förändrar sig över tid. Som en del häri kan tingen gradvis anpassa sig efter människorna.